مرجع اطلاعاتی کامپیوتر ژاپن سامانه GPS بومی راه اندازی میکند ژاپن به زودی اظهار کرد که به زودی ماهواره های جدید به مدار احضار میشوند تا GPS در این کشور بومی شود و وابستگی به شبکه هدایت کننده آمریکا کاهش یابد ژاپن در ماه سپتامبر ماهواره ای به فضا فرستاد تا GPS در این کشور در کنار شبکه هدایت کننده آمریکا تقویت شود. ژاپن قصد دارد با ارسال 6 تا 7 ماهواره تا سال 2014 و 2015 بومی شدن GPS را در این کشور به طور کامل انجام دهد. http://angoshtnama.mihanblog.com 2019-09-20T21:07:05+01:00 text/html 2012-10-07T05:35:53+01:00 angoshtnama.mihanblog.com Javad noorzad مطلع شدن از زمان و تاریخ اخرین روشن و خاموش شدن کامپیوتر http://angoshtnama.mihanblog.com/post/235 <FONT color=#0000ff><FONT size=2>در ویندوز <SPAN><SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>XP</SPAN></SPAN></SPAN></FONT></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>اگر از ویندوز </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>XP</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> استفاده می‏کنید:</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>از منوی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Start</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> به </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Run</SPAN></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA><FONT size=2> بروید.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR></FONT></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT size=2><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>عبارت&nbsp;</SPAN></FONT><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> Eventvwr.msc</SPAN></FONT><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> را وارد کرده و </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Enter</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> بزنید.</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>در پنجره </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Event Viewer</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>، از منوی کناری بر روی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>System</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> کلیک کنید.</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT size=2 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>در قسمت دیگر پنجره، لیستی را مشاهده می‏کنید.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>در بالای لیست، تیتر یکی از ستون‏ها </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Event</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> است. بر روی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Event</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> کلیک کنید تا جدول بر اساس این لیست مرتب گردد.</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>اکنون </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>در این ستون عدد 6006 را بیابید.</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT size=2 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>خواهید دید که تعدادی 6006 وجود دارد. این‏ها هر کدام تاریخ‏ها و زمان‏های خاموش شدن کامپیوتر شما هستند.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>بالاترین 6006، آخرین زمان خاموش شدن کامپیوتر است. با مشاهده این سطر می‏توانید در ستون‏های </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Date</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> و </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Time</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> به ترتیب تاریخ و ساعت خاموش شدن رایانه را مشاهده کنید.</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT size=2 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>راه اول در ویندوز </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Vista</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT size=2 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>اما اگر از ویندوز ویستا استفاده می‏کنید:</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>بر روی منوی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Start</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> کلیک کنید.</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT size=2><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>عبارت </SPAN></FONT><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>Eventvwr.msc</SPAN></FONT><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> را وارد کرده و </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Enter</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> بزنید.</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>در پنجره </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Event Viewer</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>، از منوی کناری بر روی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Windows Logs</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> و سپس کلیک کنید.</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT size=2 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>در قسمت دیگر پنجره، لیستی را مشاهده می‏کنید.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>در بالای لیست، تیتر یکی از ستون‏ها </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Event</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> است. بر روی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Event</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> کلیک کنید تا جدول بر اساس این لیست مرتب گردد.</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT size=2 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>اکنون در این ستون عدد 1074 را بیابید.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT size=2 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>خواهید دید که تعدادی 1074 وجود دارد. این‏ها هر کدام تاریخ‏ها و زمان‏های خاموش شدن کامپیوتر شما هستند.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>بالاترین 1074، آخرین زمان خاموش شدن کامپیوتر است. با مشاهده این سطر می‏توانید در ستون </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Date and Time</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> به ترتیب تاریخ و ساعت خاموش شدن رایانه را مشاهده کنید.</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT size=2 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT size=2 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>راه دوم : رجیستری</SPAN></FONT></P><FONT size=2><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>این راه از طریق رجیستری ویندوز انج</SPAN></FONT><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> می‏پذیرد.</SPAN></FONT> </FONT> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>از منوی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Start</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> وارد </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Run</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> شده و عبارت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>regedit</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> را وارد نموده و </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Enter</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> بزنید تا ویرایشگر رجیستری باز شود.</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT size=2 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>به مسیر زیر بروید:</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT size=2 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>از قسمت دیگر پنجره، </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>ShutdownTime</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> را بیابید و بر روی آن کلیک کنید.</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>پس از انتخاب </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>ShutdownTime</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>، از منوی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>File</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> بر روی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Export</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> کلیک کنید.</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>در پنجره </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Export Registry File</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>، گزینه </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Save as type</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> را بر روی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Text Files</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> تنظیم نمایید.</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT size=2 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>سپس فایل را با نام دلخواه در محیط مناسبی ذخیره کنید.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>اکنون توسط </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>My Computer</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> به محلی که این فایل را ساخته‏اید بروید.</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>بر روی فایل دوبار کلیک کنید تا توسط </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Notepad</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> باز شود.</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%" dir=rtl class=" "><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>اکنون در خط سوم این فایل متنی و در جلوی عبارت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>Last Write Time</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>، می‏توانید آخرین تاریخ و ساعت خاموش شدن کامپیوتر را مشاهده کنید.</SPAN></FONT></FONT></P> text/html 2012-05-07T04:29:34+01:00 angoshtnama.mihanblog.com Javad noorzad 10 امکان جالب جستجوگر گوگل http://angoshtnama.mihanblog.com/post/234 <P align=justify><FONT color=#000000><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><BR><FONT style="FONT-SIZE: 9pt"><A rel=nofollow><IMG alt="" src="http://persian-star.net/1391/2/16/google/01.jpg" border=0></A></FONT></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-SIZE: 5pt"> <P dir=rtl align=justify><BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 10pt" face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>گوگل محبوب‌ترین و بهترین جستجوگر اینترنت است که با اختلاف زیادی نسبت به رقبا در صدر انتخاب‌های کاربران قرار دارد. گوگل با روش‌های پیشرفته‌ای صفحات وب را رتبه‌بندی و در نتایج ظاهر می‌کند که باعث می‌شود همواره بهترین و دقیق‌ترین نتایج برای کاربران به نمایش درآید. حتما می‌دانید که جستجوگر گوگل فقط جستجوگر کلمات و عبارات موردنظر شما نیست و امکانات جانبی مختلفی دارد. امکاناتی که می‌تواند به شما در رسیدن به نتیجه موردنظرتان کمک کند. در این مطلب ۱۰ مورد از امکانات گوگل را معرفی می‌کنیم که شاید کمتر به چشم آمده باشند.</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 10pt"><BR><BR></FONT><FONT style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 10pt" face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>1. پیداکردن صفحات مشابه</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 10pt"><BR><BR><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>با استفاده از گوگل شما می‌توانید سایت‌هایی مشابه سایت موردنظرتان را بیابید. به عنوان مثال اگر شما در یک سایت آموزش فتوشاپ هستید می‌توانید با استفاده از گوگل دیگر سایت‌هایی هم که در این زمینه فعالیت می‌کنند بیابید. کافی است قبل از آدرس سایت موردنظرتان، بنویسید related: و جستجو کنید. به عنوان مثال می‌توانید بزنید related:http://google.com تا دیگر موتورهای جستجوی معروف جهان مثل یاهو، MSN، Ask و بینگ را ببینید.<BR><BR></FONT></FONT><FONT style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 10pt" face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>۲. پیداکردن معانی</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 10pt"><BR><BR><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>در طول دوران تحصیل یا در زمان کار همیشه نیازمند یافتن معانی لغات و اصطلاحات هستیم. بسیاری از دیکشنری‌های فنی برای این کار استفاده می‌کنند. اما با استفاده از گوگل به راحتی می‌توانید با به کار بردن عبارت define معنی کلمات موردنظر خود را بیابید. مثلا می‌خواهید بدانید که معنی کلمه speed چیست. کافی است تایپ کنید define speed و جستجو را بزنید تا معنی آن ظاهر شود. دیگر نیازی به استفاده از دیکشنری ندارید!<BR><BR></FONT></FONT><FONT style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 10pt" face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>۳. تنظیم سطح یافته‌ها</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 10pt"><BR><BR><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>فرض کنید که شما معنی کلمه موردنظر را می‌دانید اما نیازمند اطلاعات بیشتری درباره آن هستید. اما نتایج گوگل به طور پیش‌فرض براساس سطح تخصصی‌بودن نتایج رده‌بندی نمی‌شوند. شما می‌توانید با انتخاب Reading level از بخش Search tools ببینید که چند درصد نتایج در سطح ساده و مبتدی یعنی Basic، چند درصد در سطح متوسط یا Intermediate و چند درصد در سطح پیشرفته و تخصصی یعنی Advanced هستند. سپس شما می‌توانید تنظیم کنید که مثلا تنها نتایجی که حاوی محتوای ساده و مبتدی هستند به نمایش درآیند. اما اگر در زمینه آن‌چه که جستجو کرده‌اید متخصص هستید، می‌توانید Advanced را برگزینید تا مقالاتی پیشرفته در زمینه موردنظرتان بیابید.<BR><BR></FONT></FONT><FONT style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 10pt" face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>۴. هر چیزی را محاسبه کنید</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 10pt"><BR><BR><FONT color=#000000><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>حتما می‌دانید که عملیات ریاضی را می‌توان در گوگل انجام داد و به این ترتیب دیگر نیازی به ماشین حساب در کامپیوتر نیست. اما آیا می‌دانستید که محاسبات و نمودارهای پیشرفته هم با گوگل قابل محاسبه و رسم هستند؟ حتی می‌توانید بازه رسم نمودار را هم مشخص کنید. به عنوان مثال معادله زیر را در گوگل بزنید تا نمودارش را مطابق شکل زیر برایتان رسم کند.<BR>sqrt(cos(x))*cos(300x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01, sqrt(6-x^2), -sqrt(6-x^2) from -4.5 to 4.5</FONT></FONT></FONT></P><SPAN style="FONT-SIZE: 3pt"> <P dir=rtl align=justify><BR></SPAN><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2><A rel=nofollow><IMG alt="" src="http://persian-star.net/1391/2/16/google/02.jpg" border=0></A></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 10pt"> <P dir=rtl align=justify><BR><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>۵. تبدیل واحدها</FONT></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 10pt"><BR><BR><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>تبدیل واحدها از دیگر امکاناتی است که در جستجوگر گوگل وجود دارد. حتما شما هم در هنگام خواندن مقالات درسی یا حل مسایل فنی به این مشکل خورده‌اید که محاسباتی با واحدهای پوند یا فوت انجام شده و شما می‌خواهید آن‌ها را به کیلوگرم یا متر تبدیل کنید. با استفاده از گوگل دیگر نیازی به محاسبات برای تبدیل واحدها ندارید. مثلا برای تبدیل کیلومتر به مایل کافی است در گوگل بزنید 1km to mile تا نتیجه ظاهر شود. تبدیل‌های پیچیده‌تر هم قابل انجام است.</FONT></FONT></P><SPAN style="FONT-SIZE: 3pt"> <P dir=rtl align=justify><BR></SPAN><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2><A rel=nofollow><IMG alt="" src="http://persian-star.net/1391/2/16/google/03.jpg" border=0></A></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 10pt"> <P dir=rtl align=justify><BR><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>۶. تبدیل ارز</FONT></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 10pt"><BR><BR><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>فرض کنید می‌خواهید یک دلار امریکا برابر چند دلار سنگاپور می‌شود. به جای رجوع به سایت‌های مختلف کافی است در گوگل بزنید 1usd to sgd تا نتیجه برای شما ظاهر شود. البته گوگل در لینکی در زیر تبدیل ارزها توضیح داده که ممکن است این تبدیل کاملا دقیق نباشد اما در اکثر اوقات نتایجی دقیق ظاهر می‌شود.<BR><BR></FONT></FONT><FONT style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 10pt" face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>۷. ترجمه سریع</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 10pt"><BR><BR><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>برای استفاده از سرویس ترجمه گوگل همیشه باید به صفحه Translate گوگل مراجعه می‌کردیم. اما با استفاده از خود جستجوگر گوگل می‌توان ترجمه لغات به زبانی دیگر را به سرعت پیدا کرد. مثلا می‌خواهید بدانید که ترجمه کلمه instantly به چینی چیست. کافی است در گوگل بزنید translate instantly to chinese تا نتیجه بلافاصله ظاهر شود. به این ترتیب دیگر نیازی به رفتن به صفحه سرویس Translate برای پیداکردن معنی کلمات ندارید.<BR><BR></FONT></FONT><FONT style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 10pt" face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>۸. بیزینس‌های محلی را بیابید</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 10pt"><BR><BR><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>می‌خواهید بدانید که نزدیک‌ترین فست فود Pizza Hut به شما کجاست؟ کافی است بنویسید pizza hut و سپس آدرس خود را وارد کنید تا نتایج کامل به همراه نقشه (در صورت وجود نقشه در سرویس نقشه گوگل) ظاهر گردد. همچنین فاصله این پیتزافروشی با محل سکونت شما با نوشتن from your place to shop نیز مشخص می‌شود که به جای your place باید آدرس محل سکونت خود و به جای shop باید نام بیزینس موردنظر را بنویسید.<BR><BR></FONT></FONT><FONT style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 10pt" face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>۹. ساعت و هوای منطقه خود را بیابید</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 10pt"><BR><BR><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>اگر می‌خواهید ساعت و وضع هوای منطقه خود را پیدا کنید کافی است در گوگل بعد از زدن نام محل یا شهر خود، عبارت time یا weather را تایپ کنید. به این ترتیب اطلاعات مربوط به زمان محلی یا وضعیت هواشناسی منطقه شما ظاهر خواهد شد.</FONT></FONT></P><SPAN style="FONT-SIZE: 3pt"> <P style="DIRECTION: rtl" align=justify><BR></SPAN><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2><A rel=nofollow><IMG alt="" src="http://persian-star.net/1391/2/16/google/04.jpg" border=0></A></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 10pt"> <P dir=rtl align=justify><BR><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>۱۰. تاریخچه وب</FONT></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 10pt"><BR><BR><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>اگر این امکان را از طریق صفحه google.com/history فعال کنید، گوگل اطلاعات مربوط به جستجوهای شما در گذشته را ذخیره کرده و برای نمایش نتایج بهتر از آن استفاده می‌کند. به این ترتیب در آینده نتایج بهتر و مرتبط‌تری برای شما به نمایش درمی‌آورد پس بهتر است این امکان را هم فعال و از آن استفاده کنید.<BR><BR><BR></FONT></FONT><FONT style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 10pt" face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000>:: گوگل در حال پیشرفت است</FONT></P> text/html 2012-02-27T06:41:29+01:00 angoshtnama.mihanblog.com Javad noorzad پسورد نیم باز خود را تغییر دهید http://angoshtnama.mihanblog.com/post/232 <P align=justify><FONT size=2>خیلی از كاربران نیمباز برای شروع از پسوردهای كوتاه و رند استفاده می كند كه این كار سبب هك شدن ای دی نیمباز می شود<BR>من در این پست قصد دارم كه سه روش بسیار ساده را به شما معرفی كنم تا براحتی بتوانید هرچقدر كه دوست دارید </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>روش اول با نرم افزار bombusmod :<BR><BR>با نرم افزار انلاین شوید (روش استفاده و دانلود bombusmod در سایت موجود میباشد)<BR>بعد گزینه menu را انتخاب كنید سپس گزینه tools و بعد گزینه service discovery انتخاب كنید<BR>حالا گزینه nimbuzz.com را انتخاب كنید<BR>چند لحظه صبر كنید و گزینه Register را انتخاب كنید و بر روی گزینه password رفته و ان را انتخاب كنید<BR>در این قسمت پسورد خود را میبینید ان را پاك كنید و پسورد جدید را وارد كنید و در اخر گزینه send رو بزنید<BR>كار تمام است<BR><BR><BR>روش دوم با web.nimbuzz :<BR><BR>در این روش شما میتوانید از خود سایت نیمباز اقدام به عوض كردن پسورد خود كنید<BR>به سایت </FONT><A href="http://web.nimbuzz.com/"><FONT color=#000000 size=2>web.nimbuzz.com </FONT></A><FONT size=2>بروید و ایدی و پسورد خود را وارد كنید تا انلاین شوید<BR>بعد از انلاین شدن addcontact شما ظاهر می شود<BR>در قسمت پایین بر روی گزینه setting رفته و ان را انتخاب كنید<BR>در این قسمت شما 8 گزینه میبینید كه باید change pasword را انتخاب كنید<BR>در قسمت Enter your new password: پسورد جدید خود را وارد كنید و در قسمت Repeat your new password: دوباره ان را تكرار كنید و change password را بزنید تا پسورد جدید ذخیره شود<BR>در این قسمت نیز كار تمام است<BR>البته با wap.nimbuzz.com هم میشه.<BR><BR>روش سوم با nimbuzz pc :<BR><BR>در این روش شما به نیمباز برای كامپیوتر نیاز دارید<BR>با nimbuzz pc انلاین شود<BR>به قسمت tools رفته و گزینه options رو انتخاب كنید<BR>در قسمت چپ 7 گزینه میبینید كه شما باید گزینه accont رو انتخاب كنید<BR>در این قسمت change password كنید و پسورد جدید را وارد نموده و ok را بزنید تا پسورد ذخیره شود<BR>در این بخش نیز كار تمام است</FONT></P> text/html 2012-02-16T06:08:36+01:00 angoshtnama.mihanblog.com Javad noorzad آموزش جامع نحوه کار با نرم افزار Ovi Maps 3 http://angoshtnama.mihanblog.com/post/230 <P style="TEXT-ALIGN: center" class=xxpost align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">دقت کنید که این بخش آموزش نصب و دانلود Ovi Maps نیست. بعد از نصب برای استفاده حرفه ای تر از برنامه و استفاده از تجربیات&nbsp;خودم از این بخش استفاده کنید.&nbsp; </SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"> <P style="TEXT-ALIGN: center" class=xxpost align=right>برای دانلود این نرم افزار و همچنین ورژن های جدید به سایت <A href="http://www.nokia.com">www.nokia.com</A> مراجعه کنید<BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">این کالبد شکافی برای نرم افزار Ovi Maps &nbsp;ورژن 3.01 می باشد. در ورژن 3.03 و 3.04 و 3.06&nbsp;طراحی ها متفاوت است هر چند اصل تقریبا ثابت است. دلیل انتخاب این ورژن برای آموزش برتری های این ورژن نسبت به ورژن های جدیدتر خود است .مانند: </SPAN><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>1</STRONG>-</SPAN> <SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">عدم نیاز به فارسی کردن کل گوشی برای فارسی شدن نقشه در صورتی که نقشه شما فارسی را نیز ساپورت کند</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>2</STRONG>- </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">راحت تر بودن کار با نقشه و روان تر بودن</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>3</STRONG>- این نسخه در زمان پولی بودن Ovi Maps &nbsp;ارایه شده در صورتی که 3.03 و 3.04 در زمانی که این نر افزار رایگان و ساین شده ارایه شدند است</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>4</STRONG>-</SPAN> <SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">البته ورژن جدید نیز برتری هایی نسبت به ورژن 3.01 دارد )مانند اضافه شدن نایش وضعیت آب و هوا با اینترنت و ... اما از نظر ما لزومات برای ورژن 3.01 برتری دارد.</SPAN></P> <P dir=rtl class=xxpost align=right>&nbsp;</P> <P dir=rtl class=xxpost align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">در صفحه نخست برنامه طبق توضیح&nbsp; مشاهده می کنید :</SPAN><BR><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>1</STRONG>-</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"> بخشی که نام مکانی که هستید قرار می گیرد. به ترتیب نام کشور – شهر – محله که در زوم بیشتر از 1000 کیلومتر &nbsp;شود نام شهر دیگر نمایش داده نمی شود. در زوم دورتر از 1000 متر در این بخش ساعت آن کشور نمایش داده می شود طبق زمان GMT</SPAN><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>2</STRONG>- برای زوم کردن استفاده می شود در گوشی های لمسی با زدن روی + یا – و در بقیه گوشی ها با زدن * و # امکان پذیر است.<BR></SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>3</STRONG>- </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">این عدد مقدار کیلوبایت مصرفی برای استفاده از GPRS یا همان اینترنت می باشد. البته نگران نباشید در بخش تنظیمات GPRS را روی Off قرار دهید تا هزینه ای در بر نداشته باشد. </SPAN><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>*توجه کنید</STRONG> اتصال به GPS نه به اینترنت نیاز دارد و نه به اپراتور خاص. یک گوشی بدون سیم کار هم به GPS متصل می شود!<BR>که در تصویر ما روی علامت GPRS یک خط کج کشیده شده که یعنی این قسمت خاموش است. البته آنلاین بودن برای فایده زیادی ندارد اصلی ترین استفاده آن بررسی ترافیک است (که در ایران قابل استفاده نیست) همین طور بررسی آب و هوا و ... در ورژن های جدید و...</SPAN></P> <P dir=rtl class=xxpost align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>4</STRONG>-</SPAN> <SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">این قسمت مربوط به آنتن GPS شماست. گوشی شما دارای یک مودم GPS می باشد و در جو کره زمین ماهواره های متعددی برای شناسایی گوشی شما قرار دارد. <BR>در صورتی که بیش از 3 ماهواره شما را شناسایی کنند GPS شما روشن می شود. در این بخش شامل مستطیل هایی عمودی است . در صورتی که GPS فعال باشد این قسمت یک نوار زرد رنگ در خانه اول چشمک زن خواهد بود. اگر بیش از سه خانه روشن شود چراغ ها سبز رنگ شده (به این صورت ) و همین طور نقطه قرمز پر رنگی روی صفحه مکان فعلی شما را نمایش خواهد داد.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><BR><BR><STRONG>5</STRONG>-&nbsp; این دکمه تایید یا همان OK می باشد که در آموزش زیر تحت عنوان OK گفته شده است. برای گوشی های لمسی باید روی <STRONG>قسمت یک</STRONG> بزنید تا عملکردی مشابه زدن OK در سایر گوشی ها داشته باشد. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">&nbsp;</SPAN></P> <P dir=rtl class=xxpost align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>6</STRONG>- این بخش مرکز نقشه نشان میدهد و این قسمت روی هر خیابان یا مکانی باشد در بخش بالای صفحه مشخصات بیشتر این قسمت مشاهده خواهد شد. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">همواره با زدن دکمه صفر به مکان کنونی خود (در صورت روشن بودن GPS) می روید. اگر GPS خاموش باشد به آخرین مکانی که GPS در آنجا روشن بوده و یک علامت دایره قرمز کم رنگ دارد خواهید رفت. (در گوشی های لمسی از بخش Option گزینه My Positin را بزنید.)</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><BR><BR><BR>حال در صفحه نخست با زدن دکمه Options &nbsp;گزینه های زیر به این صورت لیست می شوند که توضیح هر کدام را قرار می دهیم:</SPAN></P> <P dir=rtl class=xxpost align=right>&nbsp;</P> <P dir=rtl class=xxpost align=right><SPAN style="COLOR: #0000ff"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG>Search</STRONG><STRONG>&nbsp; (جستجو)</STRONG></SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">با زدن آن لیستی باز شده که اولین گزینه &nbsp;Search است. که برا جستجو استفاده ی شود این گزینه به دو بخش تقسیم می شود.&nbsp; <STRONG>Address </STRONG>و&nbsp; <STRONG>Places </STRONG></SPAN><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #008000"><STRONG>گزینه &nbsp;Address</STRONG></SPAN></SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">جز مهمترین قسمت های این نرم افزار است و این گزینه را در بین نرم افزار های GPS فقط در این نرم افزار قدرتمند شاهد هستیم. این گزینه برای جستجو بر اساس نام خیابان های اصلی و فرعی و بزرگراه ها و کوچه ها و ... است. </SPAN><BR><BR></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" class=xxpost align=right>&nbsp;</P> <P dir=rtl class=xxpost align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">برای جستجو در این قسمت بعد از زدن گزینه Address در قسمت Country / Region نام کشور را به انگلیسی بنویسید. به طور مثال IRAN و صد در صد دقت کنید که بعد از نوشتن حروف IRA لیست کشویی برای شما باز می شود که شما ایران را از آن لیست انتخاب کنید تا مشکلی در جستجو پیش نیاید<BR>در قسمت City/Post Code &nbsp;نام شهر را بنویسید. فارسی یا انگلیسی نوشتن هیچ تفاوتی ندارد ولی حتما بعد از نوشتن قسمتی از نام شهر آن را از لیست کشویی پیشنهادی که باز میشود انتخاب کنید.<BR>در قسمت Street نام خیابان یا کوچه مورد نظر را بنویسید. توجه کنید انگلیسی یا فارسی بود تفاوتی ندارد اما در صورت جستجو به زبان انگلیسی نتایج بهتری یافت خواهد شد. مثلا در تستی که گروه&nbsp; برای جستجوی خیابان هنگام انجام داد با نوشتن "هنگام" به فارسی ما نتوانتسیم خیابان مورد نظر که در نزدیکی یدان رسالت است و با 690 متر فاصله داشت را پیدا کنیم و هر چند که خیابان های زیادی یافت شد. نزدیکترین خیابان هنگام یافت شده با ما 20 کیلومتر فاصله داشت! اما با جستجو به زبان انگلیسی به صورت فینگیلیش یعنی "Hengam" مشاهده شد که 8 جستجوی اول در فاصله کمتر از 3.3 کیلومتری بود. و جستجو موفقیت آمیز بود.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=xxpost align=right>&nbsp;</P> <P dir=rtl class=xxpost align=right>&nbsp;</P> <P dir=rtl class=xxpost align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">دقت کنید حتما بعد از سرچ گزینه Option را زده و سپس از بخش Sort گزینه By Distance &nbsp;را انتخاب کنید تا یافته به ترتیب فاصله از کان فعلی شما مرتب شوند</SPAN><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR><SPAN style="COLOR: #008000"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><BR>گزینه Places<BR></STRONG></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><BR>این قسمت برای جستجو در مکان های مشخص مانند رستوران و هتل و مدرسه و ... استفاده ی شود.</SPAN><BR><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">دقت کنید مکانی که در نقشه هستید مورد جستجو است (مثلا شما اگر الان در تهران هستید&nbsp; ولی با حرکت روی نقشه به اصفهان بروید مکان های جستجو شده از شهر اصفهان خواهد بود.) بعد از زدن این گزینه ابتدا مشخص کنید نام مورد نظر مکان شما (در آزمایش ما ولیعصر = Valiasr) جز کدام یک از دسته های زیر است</SPAN><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG><SPAN style="COLOR: #800000">Automotive</SPAN> </STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">(<STRONG>مربوط به ماشین</STRONG>)</SPAN></SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">که با زدن دکمه سمت راست روی این عبارت زیر شاخه ها نمایان می شود:</SPAN><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>Petrol station&nbsp;</STRONG> پمپ بنزین<BR><STRONG>Parking&nbsp; </STRONG>پارکینگ</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>Rest Area &nbsp;</STRONG>مکان استراحت به همراه ماشین (در ایران این گزینه در نقشه نیست)<BR><STRONG>Car dealer &nbsp;</STRONG>فروشگاه ماشین (در ایران این گزینه هنوز در نقشه نیست)<BR><STRONG>Car rental &nbsp;</STRONG>اجاره ماشین (در ایران این گزینه هنوز در نقشه نیست)<BR><STRONG>Car Repair </STRONG>خدمات ماشین (تعویض روغنی ,مکانیکی,صافکاری و....)</SPAN><BR><BR><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #800000">Transport</SPAN> <SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">(حمل و نقل)</SPAN></SPAN></STRONG><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">که با زدن دکمه سمت راست روی این عبارت زیر شاخه ها نمایان می شود:<BR></SPAN><BR><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">Airport &nbsp;</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">فرودگاه </SPAN><BR><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">Railway </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">station &nbsp;</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">ایستگاه </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">راه </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">آهن &nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">(در ایران این گزینه هنوز در نقشه نیست)&nbsp;&nbsp; </SPAN><BR><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">Underground </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">station &nbsp;</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">مترو (در ایران این گزینه هنوز در نقشه نیست)&nbsp;&nbsp; </SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>Ferry &nbsp;</STRONG></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">گذرگاه </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">آبی – اسکله</SPAN> <SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">(در ایران این گزینه هنوز در نقشه نیست) </SPAN><BR><BR><BR><STRONG><SPAN style="COLOR: #800000"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">Sights &amp; Musemus </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">(مناظر دیدنی و موزه ها)</SPAN></STRONG><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><BR>که با زدن دکمه سمت راست روی این عبارت زیر شاخه ها نمایان می شود:</SPAN><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>Tourist attraction &nbsp;</STRONG>جاذبه های گردشگری (در ایران و حتی اصفهان این گزینه هنوز در نقشه نیست)&nbsp;&nbsp; <BR><STRONG>Museum &nbsp;</STRONG>موزه<BR><STRONG>Religious place &nbsp;</STRONG>مسجد و مکان مذهبی<BR><STRONG>Tourist</STRONG> <STRONG>information &nbsp;</STRONG>اطلاعاتی در مورد مکان های گردشگری (در ایران این گزینه هنوز در نقشه نیست)&nbsp;&nbsp;</SPAN> <BR><BR></P> <P dir=rtl class=xxpost align=right><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #800000">Restaurant </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="COLOR: #800000">&nbsp;</SPAN>(رستوران)</SPAN></SPAN></STRONG><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">این گزینه زیر شاخه ندارد و کاملا مشخص است</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #800000"><BR></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">Going out &amp; entertainment</SPAN>&nbsp; <SPAN style="COLOR: #000000">(</SPAN><SPAN style="COLOR: #000000">سرگرمی</SPAN><SPAN style="COLOR: #000000">)</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">که با زدن دکمه سمت راست روی این عبارت زیر شاخه ها نمایان می شود:<BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><BR><STRONG>Cinema&nbsp; &nbsp;</STRONG>سینما</SPAN> <SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>Theatre &nbsp;</STRONG></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">تئاتر</SPAN> <BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>Hotel </STRONG></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>(هتل)</STRONG></SPAN><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">این گزینه زیر شاخه ندارد و برای جستجوی هتل و مسافرخانه می باشد</SPAN><BR><BR><STRONG><SPAN style="COLOR: #800000"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">Shopping <SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">&nbsp;</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">(فروشگاه)<BR><BR></P></SPAN></STRONG> <P dir=rtl class=xxpost align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">این گزینه زیر شاخه ندارد و برای جستجوی مراکز خرید و پاساژ ها و تعاونی ها و بازارچه و ... می باشد</SPAN><BR><BR><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #800000">Business &amp; Servies</SPAN></SPAN>&nbsp; <SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">(ادارات دولتی و خصوصی و مراکز ارایه خدمات)</SPAN></STRONG><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">که با زدن دکمه سمت راست روی این عبارت زیر شاخه ها نمایان می شود:</SPAN></P> <P dir=rtl class=xxpost align=right><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>Cash </STRONG><STRONG>dispenser</STRONG>/<STRONG>ATM</STRONG></SPAN><STRONG> <SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">&nbsp;</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">خودپردازهای بانک ها</SPAN><BR><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">Pharmacy&nbsp; &nbsp;</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">داروخانه</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>Hospital &nbsp;</STRONG>بیمارستان و درمانگاه</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>Post Office &nbsp;</STRONG>اداره پست </SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>Police &nbsp;</STRONG></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">کلانتری و پلیس</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG><BR>Exhibion</STRONG>/</SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">confrance center</SPAN> </STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">نشست ها و ارایه کنفرانس (در ایران این گزینه هنوز در نقشه نیست)</SPAN></P> <P dir=rtl class=xxpost align=right><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">Government office </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">&nbsp;</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">ادارات دولتی (مانند ثبت احوال و ادارات تربیت بدنی و کمیته امداد و کانون بازنشستگی و سازمانها ...)</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>Education &nbsp;</STRONG></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">مراکز آموزشی , مدارس و دانشگاه</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>Library &nbsp;</STRONG></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">کتاب خانه</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG><BR></STRONG></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>Company &nbsp;</STRONG></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">شرکت ها مانند بیمه و پلیس +10 اسناد رسمی و صرافی و...</SPAN></P> <P dir=rtl class=xxpost align=right>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"> <P dir=rtl class=xxpost align=right><BR></SPAN><STRONG><SPAN style="COLOR: #800000"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">Leisure &amp; ourdooes </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">(مکان های ورزشی و بدنسازی + پارک ها)</SPAN></STRONG><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">این بخش نیز زیر شاخه ندارد</SPAN><BR><BR></P> <P dir=rtl class=xxpost align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">توجه کنید اگر جلو مکان ها فلش بود یعنی زیرشاخه دارد و اگر سه خط موازی یعنی شاخه بندی نمی شود<BR><BR><BR></P></SPAN> <P dir=rtl class=xxpost align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>Favorites</STRONG><STRONG>&nbsp; (علاقه مندی ها)</STRONG></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl class=xxpost align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">در گزینه دوم از قسمت Option قرار دارد که خود به دو بخش تقسیم می شود</SPAN><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="COLOR: #008000"><STRONG>Places &nbsp;</STRONG></SPAN>: که این بخش مربوط به مکانهایی می شود که شما با قرار گرفت روی قسمتی از نقشه و زدن دکمه وسط (OK) (در گوشی های لمسی باید روی قسمت تیره رنگ که نا خیابان و مشخصات روی آن نوشته شده و در بالای صفحه قرار دارد ضربه بزنید) و سپس انتخاب گزینه Save &nbsp;که آیکون ستاره دارد ذخیره کردید (مثلا محل کار یا منزل) در این بخش تمام این ذخیره شده ها لیست می شود.<BR><BR><SPAN style="COLOR: #008000"><STRONG>Routes </STRONG></SPAN>: این بخش مربوط به زمانی است که شما با &nbsp;زدن دکمه وسط (OK) روی نقشه و سپس زدن Add to route یک مسیریابی چند مقصده انجام دهید و قصد دارید آن مسیری که برای شما نرم افزار تعیین کرده را ذخیره کنید تا بعدا نیز راحتتر به آن دسترسی پیدا کنید. از این بخش استفاده کنید</SPAN> <BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>History </STRONG><STRONG>(گذشته)</STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl class=xxpost align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">مکانها یا خیابان هایی که شما اخیرا جستجو کرده یا به عنوان مقصد انتخاب کرده یا جزییات آن را مشاهده کردید در این بخش لیست ی شوند<BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>Dashboard </STRONG><STRONG>(داشبورد)</STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl class=xxpost align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">شامل دو سربرگ می باشد . سربرگ اول Current state &nbsp;است که وضعیت شما را در حال حاضر نمایش می دهد این بخش فقط زمان روشن بودن GPS فعال می شود. شامل گزینه های سرعت و زمان طی شده نسبت به کیلومتر طی شده و ارتفاع شما از سطح (Altitude)&nbsp; و geoposition &nbsp;می باشد.<BR>در سربرگ دوم Laste state &nbsp;اطلاعاتی در مورد آخرین استفاده شما از GPS &nbsp;می باشد. بخش Trip مربوط به وضعیت کنونی شما ست و بخش Total مربوط به تمامی لحظاتی است که شما از این نرم افزار استفاده می کنید. مسافت طی شده و زمان روشن بود GPS &nbsp;و میانگین سرعت حرکت از جمله ویژگی های این بخش است.<BR><BR></P></SPAN> <P dir=rtl class=xxpost align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>My position&nbsp; (مکان فعلی)<BR></P></STRONG></SPAN></SPAN> <P dir=rtl class=xxpost align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">با زدن آن به مکان کنونی خود (در صورت روشن بودن GPS) می روید. اگر GPS خاموش باشد به آخرین مکانی که GPS در آنجا روشن بوده و یک علامت دایره قرمز کم رنگ دارد خواهید رفت.<BR><BR></P></SPAN> <P dir=rtl class=xxpost align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>Map Mode </STRONG><STRONG>(حالت نقشه)</STRONG></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl class=xxpost align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">که سه قسمت Map &nbsp;, Satellite , Terrain می باشد. که البته با عوض کردن این گزینه ها در نقشه ایران فقط رنگ بندی تغییر میکند. در صورتی که نقشه های ماهواره ای (برای گزینه Satellite) و همین طور نقشه های ارتفاعی (برای گزینهTerrain ) &nbsp;که برای ایران نیز موجود است در گوشی خود ریخته اید بعد از انتخاب هر کدام از این گزینه ها نقشه به صورت ماهواره ای یا ارتفاعی می شود. دقت کنید در صورتی که این نقشه ها را ندارید اگر به اینترنت متصل شوید (چه GPRS &nbsp;و چه اینترنت پر سرعت بی سیم) هنگام انتخاب این دو گزینه &nbsp;Satellite و Terrain&nbsp; در هر کجا از نقشه و با هر زومی که باشید نقشه ی ماهواره ای یا ارتفاعی آن قسمت دانلود و در گوشی نمایش داده می شود و آن قسمت از نقشه در گوشی شما ذخیره خواهد شد. البته بهتر از کل آن را به صورت یکجا دانلود یا خریداری کنید تا کلا نیازی به اتصال به اینترنت و خرج بیشتر نداشته باشید. تصاویر زیر توسط گروه IranOPDA &nbsp;برای تست این قسمت به وسیله اینترنت GPRS &nbsp;ایرانسل دریافت شده است که به خوبی پاسخ گو بود!<BR><BR></P></SPAN> <P dir=rtl class=xxpost align=right>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><BR>Traffic Info</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl class=xxpost align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">این بخش که وضعیت ترافیکی راه های شهر را نشان می دهد تنها در چند کشور پشتیبانی می شود و در ایران استفاده ای ندارد<BR><BR></P></SPAN> <P dir=rtl class=xxpost align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><STRONG>Tools <BR><BR></P></STRONG></SPAN></SPAN> <P dir=rtl class=xxpost align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>1</STRONG>- شامل گزینه <STRONG><SPAN style="COLOR: #008000">GO </SPAN><SPAN style="COLOR: #008000">Online</SPAN></STRONG><SPAN style="COLOR: #008000"> </SPAN>برای آنلاین شدن و اتصال به اینترنت است</SPAN><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><SPAN style="COLOR: #008000"><STRONG>Map 3D</STRONG></SPAN> -<STRONG>2 </STRONG>برای نمایش نقشه به صورت سه بعدی است</SPAN><BR><BR></P> <P dir=rtl class=xxpost align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>3</STRONG>- گزینه<SPAN style="COLOR: #008000"> <STRONG>Turn Position Off</STRONG> </SPAN>که برای خاموش کردن GPS &nbsp;(که چون GPS در صورت روشن بودن شارژ گوشی را با سرعت بیشتری تخلیه می کند اگر فقط از نقشه بدون نیاز به روشن بودن GPS استفاده می کنید از این گزینه برای جلوگیری از تخلیه شارژ استفاده کنید. توجه کنید چراغ زرد چشمک زن نیز شارژ را کم میکند با زدن این گزینه دیگر چراغ زدر چشمک زن را هم نخواهید دید)<BR><BR><STRONG>4</STRONG></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>-</STRONG>گزینه <SPAN style="COLOR: #008000"><STRONG>Save map screen shot</STRONG></SPAN> &nbsp;برای گرفت عکس از صفحه نمایش در همان لحظه است و گزینه بعدی Settings &nbsp;است</SPAN></P> text/html 2012-02-16T05:48:19+01:00 angoshtnama.mihanblog.com Javad noorzad نرم افزاری برای کنترل کامل گوشی نوکیا ۵۲۳۰ توسط کامپیوتر http://angoshtnama.mihanblog.com/post/229 <SPAN class=single-title>&nbsp;</SPAN>نرم افزاری برای کنترل کامل گوشی ۵۲۳۰ شما توسط کامپیوتر که امکاناتی زیادی را دارا می باشد که عبارتند از: <DIV class=single-content> <P>۱- امکان تایپ در تمام قسمت های گوشی مانند (Messages) و تمام نرم افزارهای نصب شده بر روی گوشی شما مانند نرم افزارهای چت&nbsp;و … توسط کیبورد کامپیوتر.</P> <P>۲- عکسبرداری از صفحه گوشی نوکیا ۵۲۳۰ و بویژه بازیها و نرم افزارهایی که بصورت افقی اجرا می شوند با کیفیت بالا.</P> <P>۳- فیلمبرداری از تمام منوها و محیط گوشی با کیفیت بالا.</P> <P>۴-&nbsp;امکان اتصال گوشی به کامپیوتر توسط بلوتوث یا کابل.</P> <P>۵- &nbsp;امکان فارسی نویسی در محیط اس ام اس برای گوشی هایی که قادر به نوشتن حروف فارسی نیستند یا از زبان فارسی پشتیبانی نمی کنند.توسط کیبورد کامپیوتر و قرار دادن زبان نوشتاری فارسی در کامپیوتر در محیط این نرم افزار اس ام اس های فارسی خود را تایپ کنید.</P> <P>نکته : این نرم افزار&nbsp;کرک&nbsp;شده است و بعد از نصب بر روی گوشیتان آن را با هر کدی می توانید رجیستر کنید حتماْ پس از نصب آن را رجیستر کنید.</P> <P>نحوه استفاده از برنامه و نکات مربوط به آن :</P> <P>ابتدا برای استفاده از نرم افزار (Remote S60) باید نرم افزار (Pc Suite)&nbsp;را بر روی سیستم خود نصب کنید .کار کردن با نرم افزار بسیار ساده می باشد دو نرم افزار در پوشه موجود می باشد، یکی از از آن ها که با فرمت (exe) است را بر روی کامپیوتر و نرم افزار بعدی که با پسوند (Sis) است را بر روی گوشی نصب&nbsp;کنید .پس از نصب نرم افزار فوق گوشی را در حالت (Pc Suite)&nbsp;به کامپپیوتر وصل کنید و صبر کنید تا گوشی شما توسط ویندوز شناخته شود .حالا نرم افزار کامپیوتری برنامه را که قبلا بر روی ویندوزکامپیوتر نصب کرده بودید اجرا کنید .</P> <P>بعد از نصب ،از محل نصب برنامه ها روی Rs60Proکلیک کرده وبعد از باز شدن برنامه از منوی&nbsp;(Options) گژینه&nbsp;(Connect via USB) را انتخاب کنید و برنامه را(hide) کنید.</P> <P>کار تمام است و حالا محیط و منوهای گوشیتان بر روی دکستاپ کامپیوتر نمایش داده می شود و می توانید تمام گزینه ها و&nbsp;امکانات ذکر شده فوق را امتحان کنید .</P></DIV> text/html 2011-11-26T07:57:09+01:00 angoshtnama.mihanblog.com Javad noorzad رفع مشکل زیر نویس فارسی http://angoshtnama.mihanblog.com/post/227 <FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>بعضی از فایلهای زیرنویس که با فرمت Unicode ذخیره نشده‌اند. در بعضی از سیستم ها بصورت حروف در هم و ناخوانا نشان داده میشوند.<BR>‫این مشکل از KMPlayer نیست بلکه از ویندوز که زبان پیشفرض برای متون غیر یونیکد رو زبانی غیر از فارسی قرار داده است&nbsp;اگر آن فایلها را با Notepad باز کنید میبینید که انجا هم بصورت ناخواناست. برای رفع این مشکل دو راه ‫دارید:<BR><BR>‫راه حل اول (این راه حل مشکل را فقط برای KMPlayer حل میکند):<BR>‫ در برنامه دکمه F2 رو فشار بدید در پنجره‌ای که باز میشود از سمت چپ قسمت پردازش زیرنویس و سپس نوع قلم را انتخاب کنید.<BR>‫در سمت راست کادر مقابل Charset را باز کرده و عربی را انتخاب کنید.<BR><BR>‫راه حل دوم (این راه حل مشکل را برای تمام برنامه های دیگه هم برطرف میکند):<BR>‫در ویندوز روی Start کلیلک کنید و Control Panel را باز کنید. سپس روی Reginal and Language Option کلیک کنید.<BR>‫در پنجره ای که باز میشود به تب Advanced رفته و کادری را که در قسمت Language for non-Unicode Programs قرار داره باز کنید و Farsi را انتخاب کنید. بعد از اینکار یکبار سیستم را ری استارت کنید. از این به بعد هیچ مشکلی با فایلهای زیرنویس نخواهید ‫داشت.</FONT> text/html 2011-10-31T07:36:51+01:00 angoshtnama.mihanblog.com Javad noorzad رفع مشکل نمایش زیر نویس فارسی در ویندوز Vista و Seven http://angoshtnama.mihanblog.com/post/225 <P class=post-entry align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>اگه احیانا از اون دسته افرادی هستید که به فیلم نگاه کردن علاقه دارید و با زیرنویس فیلم ها در ویندوز ویستا یا سون به مشکل برخوردید ، تو این پست راه حلی پیشنهاد میشه که به احتمال زیاد مشکل رو حل میکنه . مشکلاتی چون خرچنگ قورباقه بودن زیرنویس های فارسی در هنگام پخش فیلم .</FONT></P> <P class=post-entry align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>مشکل از اونجایی بوجود میاد که برنامه های اجرای فیلم همانند <SPAN lang=en-us><A title="KM Player" href="http://kmplayer.en.softonic.com" target=_blank><FONT color=#646fb0>KM Player </FONT></A></SPAN>از <SPAN lang=en-us>unicode</SPAN> که برای نمایش متون فارسی لازمه پشتیبانی نمی کنند&nbsp; .</FONT></P> <P class=post-entry align=justify><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>به این منظور در ویندوز های <SPAN lang=en-us>Vista </SPAN>و <SPAN lang=en-us>Seven</SPAN> راهکاری اندیشیده شده و اون راهکار ، قرار دادن پشتیبانی از یک زبان خاص برای برنامه هاییست که از <SPAN lang=en-us>Unicode</SPAN> پشتیبانی نمی کنند . (اصطلاحا<SPAN lang=en-us> non-unicode programs</SPAN> )<SPAN lang=en-us> .</SPAN></FONT></FONT></P> <P class=post-entry align=justify><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="COLOR: #000080">محض اطلاع :</SPAN> <SPAN lang=en-us>Unicode</SPAN> یک استاندارد رمزگذاری کاراکترهاست که تقریبا تمامی کاراکترهای همه ی زبان های دنیا را در خود دارد از جمله زبان فارسی .</FONT></FONT></P> <P class=post-entry align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>پس شما باید زبان فارسی رو به عنوان <SPAN lang=en-us>System locale </SPAN>ویندوز انتخاب کنید . <SPAN lang=en-us>System locale</SPAN> مشخص می کنه که مجموعه کاراکترهای پیشفرض ویندوز برای نمایش متن ها در برنامه های <SPAN lang=en-us>non-unicode</SPAN> چی باشه .</FONT></P> <P class=post-entry align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>- برای اینکار ابتدا به <STRONG><SPAN lang=en-us>Control Panel</SPAN></STRONG> بروید .</FONT></P> <P class=post-entry align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>- آیکون <SPAN lang=en-us><STRONG><SPAN style="COLOR: #1d451b">Region and Language</SPAN></STRONG> </SPAN>رو پیدا کنید و اونو باز کنید .</FONT></P> <P class=post-entry align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>- پنجره تنظیمات منطقه و زبان سیستم باز میشه . روی تب <SPAN lang=en-us><STRONG>Administrative</STRONG> </SPAN>کلیک کنید .</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" class=post-entry align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG style="BORDER-BOTTOM: #999999 1px solid; BORDER-LEFT: #999999 1px solid; BORDER-TOP: #999999 1px solid; BORDER-RIGHT: #999999 1px solid" border=0 alt="" src="http://www.7learn.com/imgs/subtitleProblem/RaL.png" width=464 height=103></FONT></P> <P class=post-entry align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>-&nbsp; در این تب ، روی دکمه ی <STRONG><SPAN lang=en-us>Change system locale</SPAN></STRONG> کلیک کنید .</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" class=post-entry align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG style="BORDER-BOTTOM: #999999 1px solid; BORDER-LEFT: #999999 1px solid; BORDER-TOP: #999999 1px solid; BORDER-RIGHT: #999999 1px solid" border=0 alt="" src="http://www.7learn.com/imgs/subtitleProblem/csl_btn.png" width=470 height=168></FONT></P> <P class=post-entry align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>- در پنجره ی باز شده&nbsp; گزینه ی <SPAN lang=en-us><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG>Persian</STRONG></SPAN> </SPAN>رو انتخاب کنید و <SPAN lang=en-us>Ok</SPAN> کنید .</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" class=post-entry align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG style="BORDER-BOTTOM: #999999 1px solid; BORDER-LEFT: #999999 1px solid; BORDER-TOP: #999999 1px solid; BORDER-RIGHT: #999999 1px solid" border=0 alt="" src="http://www.7learn.com/imgs/subtitleProblem/psel.png" width=451 height=220></FONT></P> <P class=post-entry align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>احتمالا ویندوز پیامی میده که باید ریستارت کنید . اینکار رو انجام بدید .</FONT></P> text/html 2011-10-31T06:42:04+01:00 angoshtnama.mihanblog.com Javad noorzad آموزش تغییر پسورد و مشخصات ایمیل در یاهو http://angoshtnama.mihanblog.com/post/223 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>برای این منظور ابتدا وارد صندوق پستی خود می شویم ، سپس از </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>Frame</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> سمت چپ ، منوی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>Mail</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> گزینه </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>Options</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> و یا از منوی سمت راست گزینه ی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>Mail Options</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> را انتخاب می کنیم <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes" dir=ltr><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="WIDTH: 0.75pt; HEIGHT: 0.75pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Picture_x0020_5 type="#_x0000_t75" alt="Description: http://pnu-club.com/clear.gif" o:spid="_x0000_i1029"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\XPro\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif" o:title="clear"></v:imagedata></v:shape></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes" dir=ltr><v:shape style="WIDTH: 0.75pt; HEIGHT: 0.75pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Picture_x0020_4 type="#_x0000_t75" alt="Description: http://pnu-club.com/clear.gif" o:spid="_x0000_i1028"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\XPro\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif" o:title="clear"></v:imagedata></v:shape></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><BR>برای عوض كردن مشخصات </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>Account</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> از صفحه ای كه ظاهر می شود گزینة‌ </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>Account Information</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> را انتخاب می كنیم . (در پایین صفحه)<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes" dir=ltr><v:shape style="WIDTH: 0.75pt; HEIGHT: 0.75pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Picture_x0020_3 type="#_x0000_t75" alt="Description: http://pnu-club.com/clear.gif" o:spid="_x0000_i1027"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\XPro\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif" o:title="clear"></v:imagedata></v:shape></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><BR>برای عوض كردن </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>Password</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> به روش زیر عمل می کنیم :<BR>در صفحه ی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>Mail Options</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> از منوی سمت چپ گزینه ی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>Account</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>Information</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> را انتخاب می کنیم ،چون این صفحه مربوط به مشخصات شخصی کاربر می باشد ، برای اطمینان مجددا از کاربر تقاضا می شود کلمه ی عبور خود را وارد نماید .<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes" dir=ltr><v:shape style="WIDTH: 0.75pt; HEIGHT: 0.75pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Picture_x0020_2 type="#_x0000_t75" alt="Description: http://pnu-club.com/clear.gif" o:spid="_x0000_i1026"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\XPro\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif" o:title="clear"></v:imagedata></v:shape></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><BR>صفحه ای باز می شود که در آن نام ، </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>Id</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> و آدرس پست الکترونیکی کاربر با رنگ قرمز نمایش داده شده اند که این بدان معناست که این گزینه ها قابل تغییر نمی باشند . برای تغییر کلمه ی رمز ، گزینه ی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>Change Password</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> را انتخاب کرده <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes" dir=ltr><v:shape style="WIDTH: 0.75pt; HEIGHT: 0.75pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Picture_x0020_1 type="#_x0000_t75" alt="Description: http://pnu-club.com/clear.gif" o:spid="_x0000_i1025"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\XPro\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif" o:title="clear"></v:imagedata></v:shape></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><BR>صفحه ای باز می گردد که در آن از کاربر می خواهد کلمه ی عبور جاری خود را وارد نموده و سپس </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>Password</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> جدید را انتخاب و وارد نماید و برای اطمیان از صحت رمز یک بار دیگر هم وارد شود و سپس انتخاب گزینه ی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>Save</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> . <BR><BR>موفق و پیروز باشید.</SPAN></P> text/html 2011-10-26T08:43:57+01:00 angoshtnama.mihanblog.com Javad noorzad حذف محدودیت کلیک راست در سایت ها و وبلاگ ها http://angoshtnama.mihanblog.com/post/220 <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp; تصمیم دارم یک ترفند بهتون بگم که خودم از یک سایت غیر ایرانی یاد گرفتم و اون برداشتن محدودیت رایت کلیک یا همون کلیک راست و برداشتن محدودیت انتخاب متن در سایت ها و وبلاگ هایی که از اونها بازدید می کنید هست. این روش در اینترنت اکسپلورر جواب میده. تا حالا شده به یک وبلاگ یا سایتی بروید و از مطلبی خوشتون بیاد و بخواهید اون رو کپی کنید ولی وقتی راست کلیک می کنید یک پیغام&nbsp;به این صورت:&nbsp;“شما حق کپی مطالب را ندارید” و یا کمی توهین آمیز بگه&nbsp; “می خواستی دزدی کنی ؟!” و یا اصلا هیچ پیامی نمایش داده نشه ولی شما قادر به کپی کردن یا حتی انتخاب متن یا تصاویر یا کلیک راست را ندارید و این امور برای شما ممنوع شده باشه. برای برداشتن این محدودیت اصولا دو روش وجود داره: روش اولی اینه که از مرورگرهای غیر </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>IE</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> استفاده کنید یا جاوا اسکریپت را از کار بیاندازید که توصیه می کنم این کار رو نکیند. اما روش دوم:&nbsp; حالا این مراحل رو بدقت دنبال کنید تا هم طریقه ایجاد لینک های مستقیم “دم دستی !” در اینترنت اکسپلورر رو یاد بگیرید و هم اینکه همیشه با یک کلیک از شر این محدودیت ممنوعیت کلیک راست و کپی خلاص بشوید: </SPAN></P> text/html 2011-10-26T08:41:33+01:00 angoshtnama.mihanblog.com Javad noorzad ساخت کانکشن vpn در windows vista http://angoshtnama.mihanblog.com/post/219 <DIV class=title align=justify><FONT size=2>1-ابتدا کنترل پنل را باز نمایید . start &gt; control panel <BR><BR>2-بر روی Network and internet&nbsp;&nbsp;کلیک نمایید.<BR><BR>3-از قسمت بالای پنجره باز شده گزینه Connect to a network را پیدا نموده و انتخاب نمایید و Next کنید.<BR><BR>4-در این قسمت از سه گزینه مشخص شده در پایین پنجره نمایش ذاذه شده Set up the VPN connection را انتخاب نمایید و Next کنید.<BR><BR>5-در قسمت نوع کانکشن Connect to a workplace را انتخاب و دکمه next &nbsp;را کلیک نمایید.<BR><BR>6-“( Use my Internet connection VPN).” را کلیک نمایید.<BR><BR>7-</FONT></DIV> <DIV class=title align=justify><FONT size=2>الف ) در قسمت Internet Address باید IP مورد نظر خود را وارد کنید <BR>ب ) در قسمت Destination name باید نام مورد نظر کانکشن خود را وارد کنید</FONT></DIV> <DIV class=title align=justify><FONT size=2>ج)گزینه Don's connect now;just set it up so I can connect later را تیک بزنید و Next کنید.</FONT></DIV> <P class=text align=justify><FONT size=2>8-در این قسمت نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید و دکمه create را کلیک نمایید.<BR><BR>9-پنجره بعدی&nbsp;را&nbsp;Close کلیک نمایید.<BR><BR>10- حال در&nbsp;این قسمت control panel &gt; network and internet &nbsp;مراجعه نمایید و بر روی view network status and sasks کلیک نمایید.<BR><BR>11- از قسمت چپ پنجره باز شده بر روی change adapter settings کلیک نمایید.<BR><BR>12- کانکشن ساخته شده را انتخاب کرده بر روی آن راست کلیک نمایید و گزینه properties را انتخاب نمایید.<BR><BR>13- تنظیمات را به اینگونه انجام دهید.</FONT></P> <P class=text align=justify><FONT size=2>به سربرگ security رفته،در قسمت Data encryption گزینه ...no allowed(server will disconnect if it را انتخاب کنید سپس دقت کنید گزینه های allow these porotocols و ....challenge handshake و &nbsp;2&nbsp;Microsoft CHAP version&nbsp; تیک دار باشند</FONT></P> <P class=text align=justify><FONT size=2>در پایان روی گزینه ok کلیک کنید<BR><BR>14-بر روی کانکشن ساخته شده کلیک نموده و connect را کلیک نمایید.<BR></FONT></P>